Judgment on Judah

Amos 2

4 כה אמר יהוה על שלשה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו על מאסם את תורת יהוה וחקיו לא שמרו ויתעום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם׃ 5 ושלחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלם׃

Next Book Next Book