The Lord Will Pour Out His Spirit

Joel 2

28 והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו׃ 29 וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי׃

30 ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן׃ 31 השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃ 32 והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא׃

Next Book Next Book