An Invasion of Locusts

Joel 1

1 דבר יהוה אשר היה אל יואל בן פתואל׃

2 שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ ההיתה זאת בימיכם ואם בימי אבתיכם׃ 3 עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר׃

4 יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל׃

5 הקיצו שכורים ובכו והיללו כל שתי יין על עסיס כי נכרת מפיכם׃ 6 כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר שניו שני אריה ומתלעות לביא לו׃ 7 שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשף חשפה והשליך הלבינו שריגיה׃

8 אלי כבתולה חגרת שק על בעל נעוריה׃ 9 הכרת מנחה ונסך מבית יהוה אבלו הכהנים משרתי יהוה׃ 10 שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר׃

11 הבישו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שערה כי אבד קציר שדה׃ 12 הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הביש ששון מן בני אדם׃

Next Book Next Book