Sabbath Regulations

Exodus 35

1 ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשת אתם׃ 2 ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת׃ 3 לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת׃

Next Book Next Book