The Lord's Mercy on Israel

Hosea 2

14 לכן הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על לבה׃ 15 ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח תקוה וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלתה מארץ מצרים׃

16 והיה ביום ההוא נאם יהוה תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי׃ 17 והסרתי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם׃ 18 וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה ועם עוף השמים ורמש האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשכבתים לבטח׃ 19 וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים׃ 20 וארשתיך לי באמונה וידעת את יהוה׃

21 והיה ביום ההוא אענה נאם יהוה אענה את השמים והם יענו את הארץ׃ 22 והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצהר והם יענו את יזרעאל׃ 23 וזרעתיה לי בארץ ורחמתי את לא רחמה ואמרתי ללא עמי עמי אתה והוא יאמר אלהי׃

Next Book Next Book