The Interpretation of the Vision

Daniel 8

15 ויהי בראתי אני דניאל את החזון ואבקשה בינה והנה עמד לנגדי כמראה גבר׃ 16 ואשמע קול אדם בין אולי ויקרא ויאמר גבריאל הבן להלז את המראה׃ 17 ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על פני ויאמר אלי הבן בן אדם כי לעת קץ החזון׃

18 ובדברו עמי נרדמתי על פני ארצה ויגע בי ויעמידני על עמדי׃ 19 ויאמר הנני מודיעך את אשר יהיה באחרית הזעם כי למועד קץ׃ 20 האיל אשר ראית בעל הקרנים מלכי מדי ופרס׃ 21 והצפיר השעיר מלך יון והקרן הגדולה אשר בין עיניו הוא המלך הראשון׃ 22 והנשברת ותעמדנה ארבע תחתיה ארבע מלכיות מגוי יעמדנה ולא בכחו׃ 23 ובאחרית מלכותם כהתם הפשעים יעמד מלך עז פנים ומבין חידות׃ 24 ועצם כחו ולא בכחו ונפלאות ישחית והצליח ועשה והשחית עצומים ועם קדשים׃ 25 ועל שכלו והצליח מרמה בידו ובלבבו יגדיל ובשלוה ישחית רבים ועל שר שרים יעמד ובאפס יד ישבר׃ 26 ומראה הערב והבקר אשר נאמר אמת הוא ואתה סתם החזון כי לימים רבים׃

27 ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים ואקום ואעשה את מלאכת המלך ואשתומם על המראה ואין מבין׃

Next Book Next Book