The Covenant Renewed

Exodus 34

10 ויאמר הנה אנכי כרת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאת אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה יהוה כי נורא הוא אשר אני עשה עמך׃

11 שמר לך את אשר אנכי מצוך היום הנני גרש מפניך את האמרי והכנעני והחתי והפרזי והחוי והיבוסי׃ 12 השמר לך פן תכרת ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה פן יהיה למוקש בקרבך׃ 13 כי את מזבחתם תתצון ואת מצבתם תשברון ואת אשריו תכרתון׃ 14 כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא׃ 15 פן תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו׃ 16 ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי אלהיהן׃

17 אלהי מסכה לא תעשה לך׃

18 את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך למועד חדש האביב כי בחדש האביב יצאת ממצרים׃ 19 כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה׃ 20 ופטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו כל בכור בניך תפדה ולא יראו פני ריקם׃

21 ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת׃ 22 וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים וחג האסיף תקופת השנה׃ 23 שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדן יהוה אלהי ישראל׃ 24 כי אוריש גוים מפניך והרחבתי את גבולך ולא יחמד איש את ארצך בעלתך לראות את פני יהוה אלהיך שלש פעמים בשנה׃

25 לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבקר זבח חג הפסח׃ 26 ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו׃

27 ויאמר יהוה אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל׃ 28 ויהי שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים׃

Next Book Next Book