The Anointing Oil and Incense

Exodus 30

22 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 23 ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים׃ 24 וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין׃ 25 ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה׃ 26 ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת׃ 27 ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת׃ 28 ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו׃ 29 וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש׃ 30 ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי׃ 31 ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם׃ 32 על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם׃ 33 איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו׃

34 ויאמר יהוה אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה׃ 35 ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש׃ 36 ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם׃ 37 והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לך ליהוה׃ 38 איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו׃

Next Book Next Book