Jerusalem, a Useless Vine

Ezekiel 15

1 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ 2 בן אדם מה יהיה עץ הגפן מכל עץ הזמורה אשר היה בעצי היער׃ 3 היקח ממנו עץ לעשות למלאכה אם יקחו ממנו יתד לתלות עליו כל כלי׃ 4 הנה לאש נתן לאכלה את שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר היצלח למלאכה׃ 5 הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה אף כי אש אכלתהו ויחר ונעשה עוד למלאכה׃ 6 לכן כה אמר אדני יהוה כאשר עץ הגפן בעץ היער אשר נתתיו לאש לאכלה כן נתתי את ישבי ירושלם׃ 7 ונתתי את פני בהם מהאש יצאו והאש תאכלם וידעתם כי אני יהוה בשומי את פני בהם׃ 8 ונתתי את הארץ שממה יען מעלו מעל נאם אדני יהוה׃

Next Book Next Book