Judgment on Damascus

Jeremiah 49

23 לדמשק בושה חמת וארפד כי שמעה רעה שמעו נמגו בים דאגה השקט לא יוכל׃ 24 רפתה דמשק הפנתה לנוס ורטט החזיקה צרה וחבלים אחזתה כיולדה׃ 25 איך לא עזבה עיר תהלה קרית משושי׃ 26 לכן יפלו בחוריה ברחבתיה וכל אנשי המלחמה ידמו ביום ההוא נאם יהוה צבאות׃ 27 והצתי אש בחומת דמשק ואכלה ארמנות בן הדד׃

Next Book Next Book