Judgment on the Philistines

Jeremiah 47

1 אשר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא אל פלשתים בטרם יכה פרעה את עזה׃

2 כה אמר יהוה הנה מים עלים מצפון והיו לנחל שוטף וישטפו ארץ ומלואה עיר וישבי בה וזעקו האדם והילל כל יושב הארץ׃ 3 מקול שעטת פרסות אביריו מרעש לרכבו המון גלגליו לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים׃ 4 על היום הבא לשדוד את כל פלשתים להכרית לצר ולצידון כל שריד עזר כי שדד יהוה את פלשתים שארית אי כפתור׃ 5 באה קרחה אל עזה נדמתה אשקלון שארית עמקם עד מתי תתגודדי׃ 6 הוי חרב ליהוה עד אנה לא תשקטי האספי אל תערך הרגעי ודמי׃ 7 איך תשקטי ויהוה צוה לה אל אשקלון ואל חוף הים שם יעדה׃

Next Book Next Book