Laws About Altars

Exodus 20

22 ויאמר יהוה אל משה כה תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם׃ 23 לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם׃ 24 מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך׃ 25 ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה׃ 26 ולא תעלה במעלת על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו׃

Next Book Next Book