Fear God and Keep His Commandments

Ecclesiastes 12

9 ויתר שהיה קהלת חכם עוד למד דעת את העם ואזן וחקר תקן משלים הרבה׃ 10 בקש קהלת למצא דברי חפץ וכתוב ישר דברי אמת׃

11 דברי חכמים כדרבנות וכמשמרות נטועים בעלי אספות נתנו מרעה אחד׃ 12 ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר׃

13 סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם׃ 14 כי את כל מעשה האלהים יבא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע׃

Next Book Next Book