Wisdom Better than Folly

Ecclesiastes 9

11 שבתי וראה תחת השמש כי לא לקלים המרוץ ולא לגבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבנים עשר וגם לא לידעים חן כי עת ופגע יקרה את כלם׃ 12 כי גם לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה וכצפרים האחזות בפח כהם יוקשים בני האדם לעת רעה כשתפול עליהם פתאם׃

13 גם זה ראיתי חכמה תחת השמש וגדולה היא אלי׃ 14 עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא אליה מלך גדול וסבב אתה ובנה עליה מצודים גדלים׃ 15 ומצא בה איש מסכן חכם ומלט הוא את העיר בחכמתו ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא׃ 16 ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים׃

17 דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים׃ 18 טובה חכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה׃

Ecclesiastes 10

1 זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט׃ 2 לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו׃ 3 וגם בדרך כשהסכל הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא׃ 4 אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים׃

5 יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיצא מלפני השליט׃ 6 נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו׃ 7 ראיתי עבדים על סוסים ושרים הלכים כעבדים על הארץ׃

8 חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש׃ 9 מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם׃ 10 אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה׃ 11 אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון׃

12 דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו׃ 13 תחלת דברי פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה׃ 14 והסכל ירבה דברים לא ידע האדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו׃ 15 עמל הכסילים תיגענו אשר לא ידע ללכת אל עיר׃

16 אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו׃ 17 אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי׃ 18 בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית׃ 19 לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את הכל׃ 20 גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל הכנפים יגיד דבר׃

Next Book Next Book