Keep the King's Command

Ecclesiastes 8

1 מי כהחכם ומי יודע פשר דבר חכמת אדם תאיר פניו ועז פניו ישנא׃

2 אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים׃ 3 אל תבהל מפניו תלך אל תעמד בדבר רע כי כל אשר יחפץ יעשה׃ 4 באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה׃ 5 שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם׃ 6 כי לכל חפץ יש עת ומשפט כי רעת האדם רבה עליו׃ 7 כי איננו ידע מה שיהיה כי כאשר יהיה מי יגיד לו׃ 8 אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו׃ 9 את כל זה ראיתי ונתון את לבי לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש עת אשר שלט האדם באדם לרע לו׃

Next Book Next Book