Words of the Wise

Proverbs 24

1 אל תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות אתם׃ 2 כי שד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה׃

3 בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן׃ 4 ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים׃ 5 גבר חכם בעוז ואיש דעת מאמץ כח׃ 6 כי בתחבלות תעשה לך מלחמה ותשועה ברב יועץ׃ 7 ראמות לאויל חכמות בשער לא יפתח פיהו׃

8 מחשב להרע לו בעל מזמות יקראו׃ 9 זמת אולת חטאת ותועבת לאדם לץ׃

10 התרפית ביום צרה צר כחכה׃ 11 הצל לקחים למות ומטים להרג אם תחשוך׃ 12 כי תאמר הן לא ידענו זה הלא תכן לבות הוא יבין ונצר נפשך הוא ידע והשיב לאדם כפעלו׃

13 אכל בני דבש כי טוב ונפת מתוק על חכך׃ 14 כן דעה חכמה לנפשך אם מצאת ויש אחרית ותקותך לא תכרת׃

15 אל תארב רשע לנוה צדיק אל תשדד רבצו׃ 16 כי שבע יפול צדיק וקם ורשעים יכשלו ברעה׃

17 בנפל אויביך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך׃ 18 פן יראה יהוה ורע בעיניו והשיב מעליו אפו׃

19 אל תתחר במרעים אל תקנא ברשעים׃ 20 כי לא תהיה אחרית לרע נר רשעים ידעך׃

21 ירא את יהוה בני ומלך עם שונים אל תתערב׃ 22 כי פתאם יקום אידם ופיד שניהם מי יודע׃

Next Book Next Book