Let Us Go to the House of the Lord

Psalm 122

1 שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך׃ 2 עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם׃

3 ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו׃ 4 ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם יהוה׃ 5 כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד׃

6 שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך׃ 7 יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך׃ 8 למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך׃ 9 למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך׃

Next Book Next Book