The Lord Reigns

Psalm 93

1 יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט׃ 2 נכון כסאך מאז מעולם אתה׃

3 נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים׃ 4 מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה׃

5 עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדש יהוה לארך ימים׃

Next Book Next Book