Psalm 70

O Lord, Do Not Delay

1 למנצח לדוד להזכיר אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה׃ 2 יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃ 3 ישובו על עקב בשתם האמרים האח האח׃

4 ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך׃ 5 ואני עני ואביון אלהים חושה לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל תאחר׃

Previous Book Next Book