Psalm 6

O Lord, Deliver My Life

1 למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד יהוה אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני׃ 2 חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃ 3 ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד מתי׃

4 שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך׃ 5 כי אין במות זכרך בשאול מי יודה לך׃

6 יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה׃ 7 עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי׃

8 סורו ממני כל פעלי און כי שמע יהוה קול בכיי׃ 9 שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח׃ 10 יבשו ויבהלו מאד כל איבי ישבו יבשו רגע׃

Previous Book Next Book