Psalm 57

Let Your Glory Be over All the Earth

1 למנצח אל תשחת לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבר הוות׃ 2 אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי׃ 3 ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו׃

4 נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה׃

5 רומה על השמים אלהים על כל הארץ כבודך׃

6 רשת הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה׃ 7 נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה׃ 8 עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃ 9 אודך בעמים אדני אזמרך בל אמים׃ 10 כי גדל עד שמים חסדך ועד שחקים אמתך׃

11 רומה על שמים אלהים על כל הארץ כבודך׃

Previous Book Next Book