Psalm 3

Save Me, O My God

1 מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו יהוה מה רבו צרי רבים קמים עלי׃ 2 רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה׃

3 ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי׃ 4 קולי אל יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה׃

5 אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני׃ 6 לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי׃

7 קומה יהוה הושיעני אלהי כי הכית את כל איבי לחי שני רשעים שברת׃

8 ליהוה הישועה על עמך ברכתך סלה׃

Previous Book Next Book