Psalm 28

The Lord Is My Strength and My Shield

1 לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל תחרש ממני פן תחשה ממני ונמשלתי עם יורדי בור׃ 2 שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל דביר קדשך׃

3 אל תמשכני עם רשעים ועם פעלי און דברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם׃ 4 תן להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם׃ 5 כי לא יבינו אל פעלת יהוה ואל מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם׃

6 ברוך יהוה כי שמע קול תחנוני׃ 7 יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃

8 יהוה עז למו ומעוז ישועות משיחו הוא׃ 9 הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם׃

Previous Book Next Book