Psalm 149

Sing to the Lord a New Song

1 הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים׃ 2 ישמח ישראל בעשיו בני ציון יגילו במלכם׃ 3 יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו לו׃ 4 כי רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה׃ 5 יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם׃ 6 רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם׃ 7 לעשות נקמה בגוים תוכחת בל אמים׃ 8 לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל׃ 9 לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכל חסידיו הללו יה׃

Previous Book Next Book