Psalm 146

Put Not Your Trust in Princes

1 הללו יה הללי נפשי את יהוה׃ 2 אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃

3 אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה׃ 4 תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו׃

5 אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על יהוה אלהיו׃ 6 עשה שמים וארץ את הים ואת כל אשר בם השמר אמת לעולם׃

7 עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃ 8 יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃ 9 יהוה שמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃

10 ימלך יהוה לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו יה׃

Previous Book Next Book