Psalm 141

Give Ear to My Voice

1 מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי לך׃ 2 תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב׃

3 שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על דל שפתי׃ 4 אל תט לבי לדבר רע להתעולל עללות ברשע את אישים פעלי און ובל אלחם במנעמיהם׃

5 יהלמני צדיק חסד ויוכיחני שמן ראש אל יני ראשי כי עוד ותפלתי ברעותיהם׃ 6 נשמטו בידי סלע שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו׃ 7 כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול׃

8 כי אליך יהוה אדני עיני בכה חסיתי אל תער נפשי׃ 9 שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און׃ 10 יפלו במכמריו רשעים יחד אנכי עד אעבור׃

Previous Book Next Book