Psalm 12

The Faithful Have Vanished

1 למנצח על השמינית מזמור לדוד הושיעה יהוה כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם׃ 2 שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃

3 יכרת יהוה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃ 4 אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃

5 משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו׃ 6 אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים׃

7 אתה יהוה תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם׃ 8 סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם׃

Previous Book Next Book