Psalm 111

Great Are the Lord's Works

1 הללו יה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה׃ 2 גדלים מעשי יהוה דרושים לכל חפציהם׃ 3 הוד והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד׃ 4 זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה׃ 5 טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו׃ 6 כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים׃ 7 מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פקודיו׃ 8 סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר׃ 9 פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו׃ 10 ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד׃

Previous Book Next Book