Psalm 101

I Will Walk with Integrity

1 לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה׃ 2 אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי׃ 3 לא אשית לנגד עיני דבר בליעל עשה סטים שנאתי לא ידבק בי׃ 4 לבב עקש יסור ממני רע לא אדע׃

5 מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃

6 עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני׃

7 לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא יכון לנגד עיני׃

8 לבקרים אצמית כל רשעי ארץ להכרית מעיר יהוה כל פעלי און׃

Previous Book Next Book