Micah 6

The Indictment of the Lord

1 שמעו נא את אשר יהוה אמר קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך׃ 2 שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מסדי ארץ כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח׃

3 עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי׃ 4 כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים׃ 5 עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות יהוה׃

What Does the Lord Require?

6 במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה׃ 7 הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי׃ 8 הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך׃

Destruction of the Wicked

9 קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה׃ 10 עוד האש בית רשע אצרות רשע ואיפת רזון זעומה׃ 11 האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה׃ 12 אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפיהם׃ 13 וגם אני החליתי הכותך השמם על חטאתך׃ 14 אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן׃ 15 אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך זית ולא תסוך שמן ותירוש ולא תשתה יין׃ 16 וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית אחאב ותלכו במעצותם למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו׃

Previous Book Next Book