Leviticus 19

The Lord Is Holy

1 וידבר יהוה אל משה לאמר׃ 2 דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם׃ 3 איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם׃ 4 אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם׃

5 וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו׃ 6 ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף׃ 7 ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה׃ 8 ואכליו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה׃

Love Your Neighbor as Yourself

9 ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט׃ 10 וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם׃

11 לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו׃ 12 ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה׃

13 לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר׃ 14 לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה׃

15 לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך׃ 16 לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה׃

17 לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא׃ 18 לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃

You Shall Keep My Statutes

19 את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך׃

20 ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה לא יומתו כי לא חפשה׃ 21 והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד איל אשם׃ 22 וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא׃

23 וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל׃ 24 ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים ליהוה׃ 25 ובשנה החמישת תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם׃

26 לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו׃ 27 לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך׃ 28 ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה׃

29 אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה׃ 30 את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה׃

31 אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם׃

32 מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה׃

33 וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו׃ 34 כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃

35 לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה׃ 36 מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים׃ 37 ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם אני יהוה׃

Previous Book Next Book