Jonah 2

Jonah's Prayer

1 ויתפלל יונה אל יהוה אלהיו ממעי הדגה׃

2 ויאמר קראתי מצרה לי אל יהוה ויענני מבטן שאול שועתי שמעת קולי׃ 3 ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משבריך וגליך עלי עברו׃ 4 ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קדשך׃ 5 אפפוני מים עד נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי׃ 6 לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי׃ 7 בהתעטף עלי נפשי את יהוה זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל היכל קדשך׃ 8 משמרים הבלי שוא חסדם יעזבו׃ 9 ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה׃

10 ויאמר יהוה לדג ויקא את יונה אל היבשה׃

Previous Book Next Book