1 Corinthians 11

Do All to the Glory of God

1 לכו בעקבותי כאשר גם אני הלך בעקבות המשיח׃

Head Coverings

2 ועל זאת אני משבח אתכם אחי כי זכרתם אתי בכל לשמר את הקבלות כאשר מסרתי לכם׃ 3 אך חפץ אנכי שתדעו כי ראש כל איש המשיח וראש האשה האיש וראש המשיח הוא האלהים׃ 4 כל איש אשר יתפלל או יתנבא וראשו מכסה מבזה הוא את ראשו׃ 5 וכל אשה אשר תתפלל או תתנבא וראשה פרוע מבזה היא את ראשה יען בזה היא כמו מגלחה׃ 6 כי האשה אם לא תתכסה גם תתגלח ואם בזיון הוא לאשה להכסם או להתגלח תתכסה׃ 7 והאיש איננו חיב לכסות את ראשו כי הוא צלם אלהים וכבודו אבל האשה היא כבוד האיש׃ 8 כי אין האיש מן האשה כי אם האשה מן האיש׃ 9 גם לא נברא האיש בעבור האשה כי אם האשה בעבור האיש׃ 10 על כן האשה חיבת להיות לה כפה על ראשה בעבור המלאכים׃ 11 אבל אין האיש בלא אשה ואין האשה בלא איש באדון׃ 12 כי כאשר האשה מן האיש כן גם האיש על ידי האשה וכל זאת מאלהים׃ 13 שפטו נא בנפשכם הנאוה לאשה להתפלל אל האלהים בגלוי ראש׃ 14 או הלא גם הטבע בעצמו ילמד אתכם כי איש אשר יגדל פרע שער ראשו חרפה היא לו׃ 15 אבל האשה כי תגדל שערה פאר הוא לה כי נתן לה השער לצניף׃ 16 ואם יחשב איש לערער עלינו אין לנו מנהג כזה ולא לקהלות האלהים׃

The Lord's Supper

17 והנה בצותי את זאת לא אוכל לשבח אתכם על אשר תקהלו יחד לא להועיל כי אם לרעה׃ 18 כי בראשונה שמעתי שיש מחלקות ביניכם כאשר תועדו בקהל ומקצתו אני מאמין׃ 19 כי אף צריכות כתות להיות ביניכם למען יודעו הנאמנים בכם׃ 20 ועתה כאשר תקהלו יחד אין זה לאכל סעודת האדון׃ 21 כי כל אחד מקדים לקחת סעודתו בעת האכילה וזה ירעב וזה ישתכר׃ 22 האין לכם בתים לאכל ולשתות בהם או התבוזו את קהל אלהים ותכלימו את אשר אין בידם מאומה מה אמר לכם העל זאת אשבח אתכם אינני משבח׃

23 כי כה קבלתי אנכי מן האדון את אשר גם מסרתי לכם כי האדון ישוע בלילה ההוא אשר נמסר בו לקח את הלחם׃ 24 ויברך ויבצע ויאמר קחו אכלו זה גופי הנבצע בעדכם עשו זאת לזכרוני׃ 25 וכן גם את הכוס אחר הסעודה ויאמר הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי עשו זאת לזכרוני בכל עת שתשתו׃ 26 כי בכל עת שתאכלו את הלחם הזה ותשתו את הכוס הזאת הזכר תזכירו את מות אדנינו עד כי יבוא׃

27 לכן מי שיאכל מן הלחם הזה או ישתה מכוס האדון שלא כראוי יאשם לגוף אדנינו ולדמו׃ 28 יבחן האיש את נפשו ואז יאכל מן הלחם וישתה מן הכוס׃ 29 כי האכל והשתה שלא כראוי אכל ושתה דין לנפשו יען אשר לא הפלה את גוף האדון׃ 30 בעבור זאת יש בכם חולים וחלשים רבים והרבה ישנו המות׃ 31 כי אם נבחן את נפשנו לא נהיה נדונים׃ 32 וכאשר נדון נוסר על יד האדון למען לא נחיב עם העולם׃

33 על כן אחי בהקהלכם יחד לאכל תחכו איש אל רעהו׃ 34 וכי ירעב איש יאכל בביתו פן תקהלו לאשמה ויתר הדברים אתקן בבאי׃

Previous Book Next Book