Daily emails are temporarily disabled due to a system outage. We apologize for the inconvenience and expect to have them resume by May 30, 2015

Psalm 19:1

The Law of the Lord Is Perfect

1 Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Dios; at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay.