Daily emails are temporarily disabled due to a system outage. We apologize for the inconvenience and expect to have them resume by May 30, 2015

Proverbs 11:24

The Proverbs of Solomon

24 May nagsasabog, at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kay sa karampatan, nguni't nauuwi lamang sa pangangailangan.